ഗ്രൂപ്പ് വിവാദം: സുധാകരന് ഖേദം

കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പ് പാടില്ലെന്ന സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയെ ഖണ്ഡിച്ച കെ.സുധാകരൻ എം.പി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു .കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ