ഇന്നലെ ഉച്ചവരെ സിപിഎം വൈകിട്ട് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി; സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ച് മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി

ഇന്നലെ ഉച്ചവരെ സിപിഎം വൈകിട്ട് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി; സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ച് മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി