സൈനികർ വീരമൃത്യുവരിച്ചിട്ട് 24 മണിക്കൂർ തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനചടങ്ങിൽ ക്യാമറയെ നോക്കി കൈവീശി: രാജ്യം നടുങ്ങിയിട്ടും ചടങ്ങുകൾ റദ്ദാക്കാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ശബരീനാഥൻ എംഎൽഎ

ട്വീറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി കൈവീശുന്ന ചിത്രവും ചേർത്തിരുന്നു...

ദിവ്യ എസ‌് അയ്യർ നിയമവിരുദ്ധമായി കോൺഗ്രസ‌് കുടുംബത്തിന‌് പതിച്ചുനൽകിയ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത‌് പൊലീസ‌് സ‌്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ

റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ‌് ലിജിയുടെ അവകാശവാദം തള്ളി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത സർക്കാർ പൊലീസ‌് സ‌്റ്റേഷൻ നിർമാണത്തിനുള്ള നടപടികൾ കെെക്കൊണ്ടത്....