ഉറങ്ങി കിടന്നവനെ വിളിച്ചുണര്‍ത്തി ഊണില്ല എന്നു പറഞ്ഞപോലെയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരു സീറ്റു പോലും തരാതെ സിപിഎം തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചതെന്ന് ഗൗരിയമ്മ

ഉറങ്ങി കിടന്നവനെ വിളിച്ചുണര്‍ത്തി ഊണില്ല എന്നു പറഞ്ഞപോലെയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരു സീറ്റു പോലും തരാതെ സിപിഎം തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചതെന്ന്