കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് & വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയന് (CITU) പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി 11 ന്

പത്തനംതിട്ട:- കെ.പി.വി.യു CITU വിന്റ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സമ്മേളനം റോസ് മൌണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ സി.ഐ.റ്റി.യു കേരളാ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ്