പണമിട്ടാൽ പച്ചക്കറി വിത്ത് തരുന്ന യന്ത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത്

പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ തേടി ഇനി അലയേണ്ടതില്ല.പണമിട്ടാൽ പച്ചക്കറി വിത്ത് തരുന്ന യന്ത്രം വന്ന് കഴിഞ്ഞു.തിരുവനന്തപുരം പാളയത്താണു പണമിട്ടാൽ പച്ചക്കരി വിത്ത്