ആറന്മുള വിമാനത്താവളവും ശ്രീ പാര്ത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിന്റ് കൊടിമരവും സബന്ധിച്ചുള്ള പ്രചരണം അവാസ്തവം- കെ.ജി.എസ് ഗ്രൂപ്പ്

പത്തനംതിട്ട:- ആറന്മുള വിമാനത്താവളത്തിന്റ് നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ ആറന്മുള പാര്‍ത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിന്റ് കൊടിമരത്തിന്റ് ഉയരവും, ഗോപുരവും മാറ്റണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവും വാസ്തവ