ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കൊറോണ വെെറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ `ദെെവത്തിൻ്റെ തീ´ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു: ദേശിയ പതാകയിലെ നിറങ്ങൾക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയ കെ എ എബ്രഹാമിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

കൊറോണ ഭീതിയിൽ ഭയപ്പെടുന്ന കുവെെത്തിലെ സഭയോട് ദെെവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, രാജ്യങ്ങൾ ഭീതിയിലായിരിക്കുന്നിടത്ത് ദെെവത്തിൻ്റെ തീ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു....