തെരുവില്‍ കാര്‍ റേസ്‌ നടത്തിയതിന്‌ പോപ്പ്‌ ഗായകന്‍ ജസ്‌റ്റിന്‍ ബീബര്‍ അറസ്‌റ്റിൽ

തെരുവില്‍ കാര്‍ റേസ്‌ നടത്തിയതിന്‌ പോപ്പ്‌ ഗായകന്‍ ജസ്‌റ്റിന്‍ ബീബര്‍ അറസ്‌റ്റിൽ . മിയാമി ബീച്ച്‌ തെരുവിലൂടെ മറ്റൊരു കാറുമായി