കേരളത്തിലെ തുടർപ്രളയങ്ങളിൽ ആശങ്ക;പ്രളയബാധിത മേഖലകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക ആദ്യദൗത്യം: നിയുക്ത ഗവര്‍ണര്‍

കേരളത്തിന് പുറമേ മറ്റ് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും പുതിയ ഗവര്‍ണര്‍മാരെ കേന്ദ്രം പുതിയതായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.