സിനിമാ അവാര്‍ഡ് നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ പ്രതിഷേധമുള്ളവര്‍ ആട്ടിന്‍ പാലും കുടിച്ച് ഉറങ്ങിയാല്‍ മതിയെന്ന് സംവിധായകമന്‍ ജൂഡ് ആന്റണി

സിനിമാ അവാര്‍ഡ് നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ പ്രതിഷേധമുള്ളവര്‍ ആട്ടിന്‍ പാലും കുടിച്ച് ഉറങ്ങിയാല്‍ മതിയെന്ന് സംവിധായകന്‍ ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫിന്റെ. തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക്