ജോയിഎബ്രഹാം രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി

ജോയിഎബ്രഹാം രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കുവാന്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നലെ കോട്ടയത്തു ചേര്‍ന്ന പാര്‍ട്ടി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയോഗത്തില്‍