പ്രമുഖ എഴുത്ത്കാരിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും ആയ സാറ ജോസഫ്‌ എ എ പി സ്ഥാനാർഥി ആയേക്കും

വരുന്ന ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രമുഖ എഴുത്ത്കാരിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും ആയ സാറ ജോസഫ്‌  എ എ പി സ്ഥാനാർഥി ആയേക്കും