മുസ്ലീമായതിന്റെ പേരില്‍ എം.ബി.എ ബിരുദധാരിക്ക് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഡയമണ്ട് കയറ്റുമതി കമ്പനി ജോലി നിഷേധിച്ചു

മുസ്ലീമായതിന്റെ പേരില്‍ എം.ബി.എ ബിരുദധാരിക്ക് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഡയമണ്ട് കയറ്റുമതി കമ്പനി ജോലി നിഷേധിച്ചു. രാജ്യത്തെ വലിയ വജ്ര കമ്പനികളിലൊന്നായ