മഹാമാരിയും ദുരന്തവുമുണ്ടായാൽ അ​തി​നെ എ​ങ്ങ​നെ ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നു ബെെഡന് അറിയാം: മിഷേൽ ഒബാമ

ഒ​രു മ​ഹ​മാ​രി ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ, ദു​ര​ന്തം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​തി​നെ എ​ല്ലാം എ​ങ്ങ​നെ ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബൈ​ഡ​ന്