ജിന ഹികാകയെ നാളെ മോചിപ്പിക്കും

മാവോയിസ്റ്റുകൾ ബന്ദിയാക്കിയ ഒഡിഷ എംഎൽഎ ജിന ഹികാകയെ നാളെ മോചിപ്പിക്കും.ജനകീയ വിചാരണയിലാണ് ഈ തീരുമാനം ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയുന്നു.ഇദേഹത്തിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാവോവാദികൾ