വിരണ്ടോടിയ എരുമയുടെ ‘ജെല്ലിക്കെട്ട്’: ഒടുവിൽ എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡിന്റെ മയക്കുവെടി

കോട്ടയം: തിരുവല്ലയിൽ വിരണ്ടോടിയ എരുമയെ ബന്ധിച്ചത് എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡെത്തി മയക്കുവെടി വെച്ച ശേഷം. ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരിയുടെ ജെല്ലിക്കെട്ട് സിനിമയിലെപ്പോലെ