ബീഫ് പ്രധാന പ്രമേയമായ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം പ്രദര്‍ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചു

ബീഫ് പ്രധാന പ്രമേയമായ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം പ്രദര്‍ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചലച്ചിത്രമേളയായ ജീവികയുടെ പന്ത്രാണ്ടാമതു