ജവാൻ റമ്മിൽ സ്പിരിറ്റിനു പകരം ‘വെള്ളം’ ചേർത്ത മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ; ജീവനക്കാരടക്കം ഏഴു പ്രതികൾ

അളവു തൂക്ക വിഭാഗം ടാങ്കറുകളുടെ ഭാരം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 20,000 ലീറ്റർ സ്പിരിറ്റിന്റെ കുറവ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു