കാശ്മീരിലെ സഹോദരങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടരുത്, നിങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട്; കൈകളിൽ വാളുമായി ജാവേദ് മിയാൻ ദാദ്; വിവാദം

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്.ഗ്രൗണ്ടിൽ സിക്സറുകള്‍ അടിക്കാന്‍ ആയിരുന്നു ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.