“കൂതറയിൽ” പ്രതീക്ഷയോടെ ജനനി അയ്യർ

തന്റെ  പുതിയ ചിത്രമായ കൂതറയുടെ റിലീസിംഗിനായി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജനനി അയ്യർ. ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ത്രില്ലറിൽ സണ്ണി