ബോധവത്കരണ സെമിനാര്‍ നടത്തി

കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്റേയും കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റേയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2012- ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴക്കൂട്ടം രാഗം