ദരിദ്ര രോഗികള്‍ക്ക് ആശ്വാസവുമായ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യത്ത് 1000 ജന്‍ ഔഷധി ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ തുറക്കുന്നു

ദരിദ്രര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ജനറിക് മരുന്നുകള്‍ നല്‍കാനായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതിയായ ജന്‍ ഔഷധി പ്രകാരം രാജ്യത്ത്് 1000