“ജനഗണമന”യ്ക്ക് നൂറ് തികഞ്ഞു

ഇന്ത്യയുടെ  ദേശിയഗാനം ജനഗണമനയ്ക്ക് ഇന്ന് നൂറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നു.രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണു  ‘ജനഗണമന’ രചിച്ചത്. 1911, ഡിസംബർ 27 നു,‍ ഇന്ത്യൻ