`ജയ്ഷെ മുസ്തഫ´; പേരിലുള്ള മതത്തെ ചേർത്തു വരച്ച കാർട്ടൂൺ: ഗോപീകൃഷ്ണൻ്റെ മാതൃഭൂമിയിലെ കാർട്ടൂണിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

`ജയ്ഷെ മുസ്തഫ´ എന്നപേരിൽ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ സൺഡേ സ്ട്രോക്ക് എന്ന പംക്തിയിലാണ്