തടവുകാര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട മത്സ്യത്തിന് പകരം മുട്ട നല്‍കി പകരം മത്സ്യം വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ല് കാട്ടി ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയത് ലക്ഷങ്ങളെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍

തടവുകാര്‍ക്ക് ആള്ചയില്‍ രണ്ടു ദിവസം നല്‍കാനുള്ള മത്സ്യത്തിന് പകരം മുട്ട നല്‍കി പകരം മത്സ്യം വാങ്ങിയതിന്റെ ബിയല്ല് കാട്ടി ജയില്‍