നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പും അഡ്വ. ജഹാംഗീറിനെ ആദരിക്കലും

നെഹ്‌റു യുവകേന്ദ്രയുടേയും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ വേദിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പും ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ച അഡ്വ. എ. ജഹാംഗീറിനെ ആദരിക്കലും