ചക്കയുടെ ഉത്പാദനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനും പ്രോത്സാഹനവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രംഗത്ത്

ചക്കയുടെ ഉത്പാദനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനും പ്രോത്സാഹനവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രംഗത്ത്. കേമന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രാലയത്തിന്റെ സമഗ്ര പച്ചക്കറിഉദ്യാനകൃഷി വികസനപദ്ധതിയിലും ഉഷ്ണമേഖലാ ഫലവര്‍ഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഗവേഷണപദ്ധതിയിലും