ഐറ്റംഡാൻസും ആയി ശ്രുതിഹാസൻ

ശ്രുതിഹാസന്റെ ഐറ്റംഡാൻസാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ ലോകത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ യെവാഡുവിലെ ഡിംപിംൾ പിംബിൾ എന്നു