പ്രേക്ഷകരെ കീഴടക്കി മാര്‍ഗരീറ്റയും, ക്ലോഡിയയും; മേളയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടി ഇറ്റാലിയന്‍ ചിത്രം മാര്‍ഗി ആന്റ് ഹെര്‍ മദര്‍

ദൈവമില്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യനെ ആരുണ്ടാക്കി എന്നു ചോദിക്കുന്ന ആയയോട് ദൈവമുണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്തിനെന്ന് മകള്‍ ചോദിക്കുന്നു. ചെറിയ കുട്ടികള്‍ മതത്തെയും