ഈജിപ്ഷ്യൻ മണ്ണിൽ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചാരന്മാരുണ്ട്; തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് ഇസ്രയേല്‍

ഈജിപ്ഷ്യന്‍ നഗരമായസിനായിൽ 2018 നവംബറിനും ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിനുമിടയിൽ നിരവധി തവണ ഇസ്രയേലി ജെറ്റുകൾ ബോംബ് വർഷിച്ചിരുന്നു.