ഐ ആർ എസ് യൂണിറ്റ് അബൂദാബിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു

അബുദാബി:ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കള്ളപ്പണം തടയാൻ ഗൾഫിൽ ഇന്ത്യൻ റവന്യു സർവ്വീസ്(IRS) പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു.ഇതിനായി എട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ത്യ ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ചു.അബുദാബിയിലാണ്