മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അഹമ്മദി നെജാദിനെ അയോഗ്യനാക്കി; ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നെജാദിന് മത്സരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല

വരുന്ന ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അഹമ്മദി നെജാദിന് മത്സരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഹസന്‍ റൂഹാനി,