ആപ്പിളിന്റെ ഐ ഫോൺ 5 ജൂണിൽ

ആപ്പിളിൽന്റെ പുതിയ തലമുറ ഫോൺ ആയ ഐ ഫോൺ 5 ഈ വർഷം ജൂണിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.കമ്പനിയ്ക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നൽകുന്ന