ചൈന ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നത് 5.25 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ; ഇന്ത്യയുടെ സർവ്വ മേഖലകളിലും ചെെനീസ് വ്യാപാര ആധിപത്യം: ഒഴിവാക്കുക എളുപ്പമല്ല

ആസിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വതന്ത്രവ്യാപാരമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യ ചൈനയ്ക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയാലും ചൈനയ്ക്ക് ആസിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വഴി സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാനാകും...

അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ വിലക്ക് പിന്‍വലിച്ചു

ഐഒഎ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് രാജ്യാന്തര ഒളിമ്പിക് കൗണ്‍സില്‍ പിന്‍വലിച്ചു. ഒരു വര്‍ഷത്തിനുശേഷമാണു