യുപിയിലെ 40 ജില്ലകളിൽ യോഗ വെൽനെസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നിർദ്ദേശം

ലക്നൌ: ഈ സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത് ജില്ലകളിൽ യോഗ വെൽനസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്