സ്ഥാപിത താത്പര്യക്കാര്‍; കര്‍ഷക സമരത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണയെ തള്ളി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിനു മുൻപായി വസ്തുതകള്‍ ഉറപ്പിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.