അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ക്കുള്ള നിരോധനം ഓഗസ്റ്റ് 31വരെ നീട്ടി

ദില്ലി: അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ക്കുള്ള നിരോധനം ഓഗസ്റ്റ് 31വരെ നീട്ടി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഉത്തരവിറക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകള്‍ വരുന്ന