കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്തില്‍ നിന്നും തങ്കബിസ്‌ക്കറ്റുകള്‍ പിടികൂടി

കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ  യാത്രക്കാരനില്‍ നിന്നും   തങ്കബിസ്‌ക്കറ്റുകള്‍ പിടികൂടി. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപവിലവരുന്ന ബിസ്‌ക്കറ്റുകളാണ് ഇന്ന് രാവിലെ  മസ്‌കറ്റില്‍