അസമില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ഇനി പ്രത്യേകാനുമതി വേണം; ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് ഏർപ്പെടുത്താൻ ശുപാർശ

അസമിൽ വളരെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായ ഉൾഫ ഉൾപ്പടെയുള്ള തീവ്രവാദസംഘടനകളുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ചർച്ച നടത്തി ഒപ്പുവച്ച അസം ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ച