ടെക്നോപാർക്കിൽ ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ക്ലാസുകൾ

കോയമ്പത്തൂർ ഇഷാ ഫൌണ്ടേഷൻ ടെക്നോപാർക്കിൽ ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.ഓർക്കുട് ഹാളിൽ മാർച്ച് 14 മുതലാണു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഇഷാ ഫൌണ്ടെഷനിലെ