രാജ്യത്ത് അവശ്യവസ്‌തുക്കളുടെ‌ വിലക്കയറ്റം 19 ശതമാനം കൂടി; കേരളത്തിൽ 10 പ്രധാന ഇനങ്ങൾക്ക്‌ 34 ശതമാനംവരെ വില കുറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട്

കേരളത്തിൽ അരിയുടെ വിലയിൽ ഒരിനത്തിനും അഞ്ചു ശതമാനത്തിനപ്പുറം വിലക്കയറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല.

രാജ്യത്ത് പച്ചകറി വില കുറഞ്ഞതോടെ പണപ്പെരുപ്പം ഡിസംബറില്‍ അഞ്ച് മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി

രാജ്യത്ത്  പച്ചകറി  വില കുറഞ്ഞതോടെ പണപ്പെരുപ്പം ഡിസംബറില്‍ അഞ്ച് മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി. മൊത്ത വില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം