വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളും അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സി ചോര്‍ത്തിയിരുന്നു എന്ന് എഡ്വേര്‍ഡ് സ്നോഡന്‍

വന്‍കിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിവരങ്ങള്‍ അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സി ( എന്‍ എസ് എ ) ചോര്‍ത്തിയിരുന്നതായി മുന്‍