വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനകളൊന്നും കിറ്റക്സിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല: മന്ത്രി പി രാജീവ്

വ്യവസായ നടത്തിപ്പിനുള്ള കേരളത്തിലെ ഏകജാലക സംവിധാനം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഫിക്കിയാണ്.