ഇന്‍ഡസ്ഇന്‍ഡ് ബാങ്ക് അറ്റാദായത്തില്‍ 42 ശതമാനം വര്‍ധന

ജൂണില്‍ അവസാനിച്ച ആദ്യപാദത്തില്‍ ഇന്‍ഡസ്ഇന്‍ഡ് ബാങ്കിന്റെ അറ്റാദായം മുന്‍വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 42 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി. മുന്‍വര്‍ഷം ഇതേകാലയളവില്‍ 236.26