ഇന്തോ-അമേരിക്കൻ നാവിക പ്രകടനത്തിന് ചെന്നൈ വേദിയാകും

പത്തു ദിവസം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്തോ- അമേരിക്കൻ സംയുക്ത നാവിക പ്രകടനത്തിന് നാളെ മുതൽ ചെന്നൈയിൽ തുടക്കമാകും.”മലബാർ” എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന