അമ്പതാംദൗത്യത്തില്‍ വിജയ വിക്ഷേപണവുമായി പിഎസ്എല്‍വി; ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാര ഉപഗ്രഹവും ഭ്രമണപഥത്തില്‍

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാരഉപഗ്രഹം അടക്കമുള്ളവയുമായി പിഎസ്എല്‍വിയുടെ അമ്പതാം വിക്ഷേപണദൗത്യം വിജയകരം.