തപാല്‍ വകുപ്പിന്റെ 1,100 കോടിയുടെ കരാര്‍ ടിസിഎസിന്

ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ വകുപ്പിന്റെ സിസ്റ്റം ഇന്റര്‍ഗ്രേഷനുള്ള 1,100 കോടി രൂപയുടെ കരാര്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ കയറ്റുമതിക്കാരായ