ഇന്ത്യ ഓർമിക്കാൻ മടിക്കുന്ന രക്തരൂഷിത യുദ്ധമായ ‘ഓപ്പറേഷൻ പവൻ’ നടന്നിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ

ചൈനീസ് നിർമ്മിത യന്ത്രത്തോക്കുകളുമായി സ്ട്രാറ്റജിക് ആയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പുലികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ തലച്ചോറുകളിൽ വെടിയുണ്ടകൾ