ഇന്ത്യന്‍ ദമ്പതികളുടെ കുട്ടികളെ കൈമാറില്ലെന്നു നോര്‍വേ

കൈകൊണ്ടു ഭക്ഷണം നല്കിയെന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍ക്കു നോര്‍വേയിലെ ശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യന്‍ ദമ്പതികളുടെ കുട്ടികളെ ഇന്ത്യക്കു കൈമാറില്ല. കുട്ടികളെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതു സംബന്ധിച്ച്